Мениджмънт на международен автомобилен транспорт
Съгласно Закона за автомобилните превози (ЗАП) лиценз на Общността за извършване на международни автомобилни превози на пътници и товари може да получи само лице, което притежава удостоверение за професионална компетентност.

Настоящото издание е насочено към аспектите на мениджмънта, които се съдържат в изискванията за професионална компетентност съгласно Наредба №11 от 31.10.2002г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ бр.108 от 19.11.2002г., посл. изм. бр.41 от 16.05.2014г., в сила от 16.05.2014г.

Справочникът е изключително полезен при подготовката за изпит за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на транспортната дейност, провеждан от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Нашите печатни издания могат да бъдат закупени на място в офиса на учебния център. Имате възможност предварително да заявите конкретно издание, а ние ще се погрижим да го подготвим за Вас.
12.00 лв.
Направете заявка за книга