Обучение за превоза на опасни товари по шосе АДР
Обучение за превоз на опасни товари
Начало: при запитване
Дни: понеделник, вторник, сряда
Предстои
ТРАНСАРЕНА обединява екип от експерти и консултанти по превоза на опасни товари по шосе АДР - организирали първите курсове в страната по превоз на опасни товари през 1995г. Част от тях притежават дългогодишен стаж в областта и са разработили първата учебна документация за обучение на водачи и консултанти по АДР, утвърдена от компетентнтия орган за страната - Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. Понастоящем този екип гарантира нивото на учебните програми, подготовката на инструкторите, както и актуализацията на учебните материали. ТРАНСАРЕНА получава актуална информация за новите предложения, обсъждания и предстоащи промени в текстовете на Спогодбата, гласувани от работна група WP15 към ИКЕ на ООН, Женева.

Като задължителен стандарт в курсовете, организирани от ТРАНСАРЕНА е предоставянето на актуални учебни материали. Те се разработват и редактират от експерти с дългогогодишен опит в областта на автомобилния транспорт. Съдържанието им е прецизирано и насочено към най-важните елементи от спогодба АДР, които касаят пряко задължениета на професионалния шофьор. На този етап предлагаме следните професионални курсове/семинари:

Обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари в съответствие с Наредба 40 на МТ. Това обучение обхваща следните четири модула:

1. ОСНОВЕН КУРС - всеки професионален шофьор, който извършва превоз на опасни товари, трябва да притежават свидетелство, издадено от ИА"Автомобилна администрация", удостоверяващо, че той е преминал базисен курс на обучение и е положил успешно изпит относно изискванията, които трябва да бъдат спазвани при превоз на опсани товари. Темите, които се разглеждат в този вид курс са следните:
 • общи разпоредби относно превоза на опасни товари по шосе
 • защита на околната среда при превоз на опасни отпадъци
 • основни видове опасности и класове опасни товари
 • разпоредби за използване на опаковки
 • транспортни средства за превоз на опасни товари
 • сигнализация на превозни средства и контейнери
 • разпоредби за товарене, разтоварване и обработка на опасните товари
 • разпоредби за условията на превоз
 • необходими документи при превоз на опасни товари
 • изключения относно прилагането на спогодбата
 • задължения за безопасност на участниците
В учебната програма са предвидени контролни тестове и упражнения, които гарантират затвърждаването на познанията и безпроблемното преминаване на изпита.  
 
2. ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ В ЦИСТЕРНИ - специализиран курс за шофьори, който има задължителен елемент за водачите на      транспортни средства превозващи опасни товари в неподвижно монтирани цистерни или в демонтируеми цистерни с вместимост надвишаваща 1 куб.м., батерийни превозни средства, контейнери-цистерни, или многоелементни газови контейнери с индивидуална вместимост над 3 куб.м. Основните теми, заложени в курса са:
 • видове цистерни
 • конструкция, типово одобрение, маркировка
 • периодични прегледи за индивидуално одобрение
 • разпоредби за товарене, разтоварване и обработка
 • видове сигнализация
 • съпроводителни документи
 • гражданско-правна отговорност
3. ПРЕВОЗ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ИЗДЕЛИЯ ОТ КЛАС 1 - специализиран курс, приложим при автомобилен превоз и товаро-разтоварни операции на барут, датонатори, патрони, фойерверки, експлозиви и техните химически смеси. Курсът разглежда следните теми:
 • характеристиките на веществата и изделията от клас 1
 • разпоредби, свързани с опаковките и тяхното маркиране
 • изисквания към превозните средства
 • разпоредби за товарене, разтоварвани и обработка
 • съпроводителни документи при превоза
4. ПРЕВОЗ НА РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИАЛИ ОТ КЛАС 7 - целта на специализирания курс за превоз на радиоактивни вещества и материали, който се осъществява в съответствие със Спогодбата ADR, е да се защитят хората, имуществото и околната среда от радиационно въздействие по време на превоз на радиоактивни материали. Защитата се постига посредством:
 • опаковането на радиоактивното съдържание
 • контрол на външни радиационни нива
 • предотвратяване на критични състояния
Обучението на водачите приключва с изпит, който се провежда от ИА "Автомобилна администрация". След успешното полагане на изпита ИА "АА" издава АДР свидетелство на водача, като неговата валидност е 5 години. Съгласно разпоредбите на Европейската спогодба, в годината на изтичане на валидността на свидетелството, водачът трябва да премине опреснителен курс и да положи успешен изпит преди датата на изтичане на валидността на свидетелството.

ОПРЕСНИТЕЛНИТЕ КУРСОВЕ са с хорариум до 16 часа и целят запознаване с настъпилите изменения в разпоредбите на спогодбата през извиналия 5 годишен период.

Обучение на консултанти при превоза на опасни товари. Предоставя се печатното издание на АДР 2023.
 • Последни изменения в Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе – ADR
  Обучението е предназначено за консултанти по безопасността при превоза на опасни товари, ръководители на транспортна дейност, администрация, спедитори, производители от химическата индустрия. По желание на участниците ще им бъде осигурено, срещу заплащане, печатното издание на ADR 2023. Продължителност - един ден.
Моля, попълнете формата, за да заявите участие в курса. Ние ще се свържем с Вас в рамките на деня.
Заявката Ви беше изпратена успешно.
Благодарим Ви!
Възникна грешка. Моля, попълнете правилно всички полета.